Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Stadsbrouwerij de Goudsche Leeuw

 

Inhoudsopgave:

 

Artikel   1 - Gegevens van de brouwerij.

Artikel   2 - Eigendomsvoorbehoud

Artikel   3 - Het aanbod

Artikel   4 - De overeenkomst

Artikel   5 - De prijs

Artikel   6 - Conformiteit en garantie

Artikel   7 - Levering en uitvoering

Artikel   8 - Betaling

Artikel   9 - Klachtenregeling

Artikel 10 - Geschillen

Artikel 11 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

 

 

Artikel 1 – Gegevens van de brouwerij

Stadsbrouwerij de Goudsche Leeuw

Volmolenhof 7

2807 ES Gouda

Telefoonnummer: 06 - 48381370

E-mailadres:

degoudscheleeuw@denieuwebrouwerij.nl

KvK-nummer: 56514123

BTW-identificatienummer: NL083244402B1

Artikel 2 – Eigendomsvoorbehoud

De leverancier behoudt zich de eigendom voor van alle afgeleverde en nog af te leveren goederen, totdat de koopprijs voor al deze  goederen geheel is voldaan.

Artikel 3 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

- de prijs inclusief BTW;

- de eventuele kosten van aflevering;

- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

- de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

- de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

- of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

- de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

Artikel 4 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen.

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

c. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

d. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

Artikel 5 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in grondstofprijzen, accijnsverhogingen, transportkosten of btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.

3. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen op de factuur zijn inclusief  21% btw.

Artikel 06 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Wanneer door de brouwerij geleverde producten niet voldoen aan de specificaties zullen deze door de brouwerij worden vervangen , tenzij er wordt geconstateerd dat de goederen niet correct zijn opgeslagen. Het bier moet  droog ,donker en redelijk constante temperatuur (tussen de 4 – 21 °C ) worden bewaard. De klacht wanneer het afgeleverde product niet voldoet aan de gestelde eisen moet dit binnen 2 maanden schriftelijk ingediend zijn bij de stadsbrouwerij de Goudsche Leeuw.

Is het een fout die tijdens het brouwproces is gemaakt dan zal de brouwerij altijd het des betreffende bier te allen tijde komen vervangen. De kosten voor het ophalen en opnieuw afleveren van het bier zijn altijd voor de rekening van de brouwerij.

Artikel 07 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van het geen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.

4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. Wanneer de bestelling op de afgesproken datum en tijd niet geleverd kan worden omdat de ontvanger niet aanwezig is, kan de brouwerij bij een tweede afleververzoek extra bezorgkosten in rekening brengen.

Artikel 08 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 30 dagen na de datum van afleveren (afleverdatum staat op factuur vermeld)

2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

3. In geval van wanbetaling van de klant heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om administratiekosten te berekenen. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting zal de klant na 30 dagen na de afleverdatum via de mail of post een betalingsherinnering worden gestuurd, het openstaande factuurbedrag moet dan binnen 10 werkdagen op de rekening van de brouwerij staan. Mocht de klant daarna nog in gebreke blijven m.b.t. de betalingsachterstand wordt er voor de 2e (facturen staan dan langer dan 3 maanden open)en  laatste keer een herinneringsverzoek tot betaling toegestuurd, het bedrag van de open staande schuld aan de brouwerij wordt verhoogd met administratiekosten, deze kosten zijn bepaald op € 10,- Bij het totaal niet reageren op betaling herinneringen kan van het nog openstaande bedrag worden verhoogd met 10% van het nog openstaande saldo. De ondernemer kan ten voordele van de afnemer afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 09 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 10 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadelen van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen

Meest recente reacties

02.11 | 21:29

Zijn er al terug rondleidingen in de brouwerij ?

13.09 | 09:20

Worden hier op dit moment alweer proeverijen georganiseerd?

27.07 | 20:23

Bij de AH - JUMBO - DE PLUS lukt dit meestal wel.

22.07 | 10:17

Waar kan ik een lege fles inleveren buiten Gouda?

Deel deze pagina